Közérdekű adatok

Szervezeti, személyzeti adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

* itt kell közzétenni az intézmény és telephelyeinek megjelölt adatait.

Elérhetőségeink megtekinthetők a Kapcsolat oldalon.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

* itt kell közzétenni az SZMSZ szervezeti felépítés organogramját

A szervezeti ábra itt érhető el.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

* itt kell közzétenni az intézmény mindazon vezetőinek az adatait, akik az intézmény SZMSZ-e szerint belső szervezeti egységet vezetnek

Vezető neve

Beosztása

Telefon

Postacím

e-mail

Szabóné Kökény Erzsébet

intézményvezető

06/53-311-180

2700 Cegléd, Bajcsy Zsilinszky u. 1.

szabone@ckszsz.hu

Fehér Edit

gazdasági vezető

06/53-311-180

2700 Cegléd, Bajcsy Zsilinszky u. 1.

feher.edit@ckszsz.hu

Dr. Somodi Enikő

jogi koordinátor

06/53-311-180

2700 Cegléd, Bajcsy Zsilinszky u. 1.

somodi.eniko@ckszsz.hu

Kótabéné Ruda Gyöngyvér 

szakmai vezető

06/53-505-130

2700 Cegléd, Pesti út 7.

kotabene@ckszsz.hu

Királyné Tóth Anita Katalin

szakmai vezető

06/53-505-130

2700 Cegléd, Pesti út 7.

kiralyne.anita@ckszsz.hu

Egriné Fabók Mária

vezető gondozónő

06/53-318-122

2700 Cegléd, Rákóczi út 55. fsz. 1..

gondozasikozpont@ckszsz.hu

Szalisznyó Szilvia

vezető ápoló

06/53-311-180

2700 Cegléd, Bajcsy Zsilinszky u. 1.

szalisznyo.szilvia@ckszsz.hu

Horváthné Nyíri Hajnalka

élelmezésvezető

06/53-311-180

2700 Cegléd, Bajcsy Zsilinszky u. 1.

horvathne.nyiri.hajnalka@ckszsz.hu

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

* itt kell feltüntetni az intézmény azon dolgozójának adatait, aki a titkársági feladatokat ellátja

Vezető neve

Beosztása

Telefon

Postacím

e-mail

Szabóné Kökény Erzsébet

intézményvezető

06/53-311-180

2700 Cegléd, Bajcsy Zsilinszky u. 1.

szabone@ckszsz.hu

Fehér Edit

gazdasági vezető

06/53-311-180

2700 Cegléd, Bajcsy Zsilinszky u. 1.

feher.edit@ckszsz.hu

Dr. Somodi Enikő

jogi koordinátor

06/53-311-180

2700 Cegléd, Bajcsy Zsilinszky u. 1.

somodi.eniko@ckszsz.hu

Kótabéné Ruda Gyöngyvér 

szakmai vezető

06/53-505-130

2700 Cegléd, Pesti út 7.

kotabene@ckszsz.hu

Királyné Tóth Anita Katalin

szakmai vezető

06/53-505-130

2700 Cegléd, Pesti út 7.

kiralyne.anita@ckszsz.hu

Egriné Fabók Mária

vezető gondozónő

06/53-318-122

2700 Cegléd, Rákóczi út 55. fsz. 1..

gondozasikozpont@ckszsz.hu

Szalisznyó Szilvia

vezető ápoló

06/53-311-180

2700 Cegléd, Bajcsy Zsilinszky u. 1.

szalisznyo.szilvia@ckszsz.hu

Horváthné Nyíri Hajnalka

élelmezésvezető

06/53-311-180

2700 Cegléd, Bajcsy Zsilinszky u. 1.

horvathne.nyiri.hajnalka@ckszsz.hu

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

* itt kell feltüntetni azon alapítványok adatait, amelyeknek alapítói jogait az intézmény gyakorolja

Nem releváns!

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

* itt kell feltüntetni a Főigazgatóság és az Emberi Erőforrások Minisztériumának releváns adatait

Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás

Székhelye: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.

Postai címe: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.

Telefonszáma: 06/53-511-400

Honlap: http://www.ctkt.hu

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend teljes szövege

A közfeladatot ellátó szerv adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának hatályos és teljes szövege

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

* itt kell feltüntetni az országos illetékességgel rendelkező intézmények adatait

Nem releváns!

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

* itt kell feltüntetni az intézmények nyilvántartásainak adatait

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Nem releváns!

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

* itt kell közzétenni azoknak a vizsgálatoknak az eredményeit, amelynek a nyilvánosságra hozataláról a vizsgálat elrendelője döntött

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, és ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi tisztviselő vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Gazdálkodási adatok

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

PIR:590387 Éves költségvetési beszámoló
CEGLÉDI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 9814
Szakág: 873000 Szektor: 1248 Időszak: 2021.2

PIR:590384 Éves költségvetési beszámoló
CEGLÉDI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Megye: 13 Pénzügyi körzet:9814
Szakág 873000 Szektor: 1248 Időszak: 2020.2

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatásmegrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

* a közzététel a Főigazgatóság honlapjának megfelelő menüpontjára utaló menüpont elhelyezésével is teljesíthető

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

* a közzététel a Főigazgatóság honlapjának megfelelő menüpontjára utaló menüpont elhelyezésével is teljesíthető

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

* itt kell közzétenni az intézmény által vagy javára (megbízással történő eljárás) lefolytatott közbeszerzések adatait

Megszakítás