Gondozási Központ – Szociális étkeztetés

Ellátási terület

 

Ellátottak köre:

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkeztetését (ebéd) biztosítjuk, akik azt önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki kora, vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkeztetésről más módon gondoskodni.

Feladatellátás szakmai tartalma és módja:

Az egyszeri meleg étel biztosítása munkanapokon az intézménnyel szerződésben álló konyhákról történik, az ellátásra jogszabályban előírt tárgyi, higiénés, az élelmiszer-nyersanyagok energia- és tápanyagtartalmát meghatározó és a tevékenységre vonatkozó egyéb feltételek mellett.

Az ellátás igénybe vehető:

 

Az ellátás igénybevételének módja:

A szociális étkeztetés igénybevétele előtt a Gondozási Központ vezetője minden esetben környezettanulmányt készít, mely során tájékozódik a kérelmező egészségi állapotáról, szociális és anyagi helyzetéről A Gondozási Központ vezetője közreműködésével a kérelmező jövedelemvizsgálatot végeztet az ellátás igénybevételének jogosultságának megállapításához. A gondozásba vételt követően az intézmény vezetője „Megállapodást” köt az ellátást igénybe vevővel ill. törvényes képviselőjével.

Az étkeztetésért és az ebéd házhoz szállításáért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni. A fizetendő személyi térítési díj mértékét a kérelmező havi jövedelme határozza meg.