Gondozási Központ - Nappali ellátás

Engedélyezett férőhelyek száma:  25 fő

Az Idősek Klubjában a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására csak részben képes személyek nappali ellátását biztosítjuk.

Feladatellátás szakmai tartalma és módja:

Heti 5 x 8 órás nyitva tartással (hétfőtől péntekig 800-1600 közötti időszakban) állunk a klub tagjainak rendelkezésére Cegléden.

A nappali ellátás keretében a következő szolgáltatási elemeket biztosítjuk:

Tanácsadás: Az ellátottak számára szeretnénk megadni a szükséges információkat, hogy kellő mennyiségű és minőségű ismerettel rendelkezzenek az őket érintő és érdeklő kérdésekben. Ez megvalósulhat például az intézményi jogviszonnyal, a gondozási folyamattal, személyes élethelyzetekkel, életmóddal és életvitellel kapcsolatos témák feldolgozásában, akár az ellátott által feltett kérdés közvetlen megválaszolásával, akár a válasz megadására alkalmas szakember megkeresésével, a dolgozók kompetenciáit és az ellátottak igényeit követő egyéni segítő beszélgetéssel, csoportos foglalkozással, tájékoztató előadásokkal.

Készségfejlesztés: Az igénybe vevő fizikai, szellemi és pszichés állapotát figyelembe véve szolgálja a társadalmi beilleszkedést segítő magatartásformák, egyéni és társas készségek kialakulását, szinten tartását, fejlesztését. A szolgáltatási elemet részben a mindennapos ismétlődő tevékenységekkel (terítés, dekorálás, seprés, virággondozás, étkezés, kötetlen beszélgetés stb.) részben a célirányosan tervezett különféle készségeket érintő tevékenységek (torna, zenés foglalkozás, kézműves foglalkozások, vetélkedők, vallási, állami és egyéb ünnepek, intézményen kívüli programok stb.) megszervezésével biztosítjuk.

Esetkezelés: Az igénybe vevő életminőségének megőrzésére vagy javítására irányul, megállapodáson és együttműködésen alapul, tervszerű segítő folyamat, amely számba veszi és mozgósítja az igénybe vevő saját és támogató környezete erőforrásait, hogy az idős személy a számára legmegfelelőbb szolgáltatást vehesse igénybe (pld. információnyújtás szociális ellátások formáiról, segítségnyújtás az igénylésben, kapcsolattartás a háziorvossal, hozzátartozókkal).

Felügyelet: A szolgáltatási elemmel növelhetjük az idős személy biztonságérzetét. Tevékenysége, fizikai, lelki állapota figyelemmel kísérésével fenntartjuk az igénybe vevő fizikai és lelki védettségének érzetét, biztonságát a szolgáltatásnyújtás helyszínén.

Közösségi fejlesztés: Ez a szolgáltatás az egyént igyekszik alkalmassá tenni a közösségi részvételre, az aktív időskor megélésére, illetve a közösség tagjait a másik egyén pozitív szemléletű befogadására. Az ellátottak igényeinek szem előtt tartásával megvalósuló kapcsolatszervező tevékenység, amely az intézmény falain belül és kívül valósíthat meg közösségi együttműködéseket nem csak a klubtagok részvételével (kiállítás-, múzeumlátogatás, kirándulás, előadások, helyi rendezvényeken való részvétel, generációs találkozások, ünnepi megemlékezések).

Gondozás: A gondozási tevékenység célja és feladata az igénybevevő szükségleteihez igazodó segítségnyújtás.

Fizikai gondozás keretében, figyelemmel kísérjük az igénybe vevő egészségi állapotát, vitális paramétereit, szükség szerint segítjük az egészségügyi alapellátás megszervezését, a szakellátásokhoz való hozzájutást. Biztosítjuk a pihenés lehetőségét, elkülönített helyiségben. Mentális gondozás keretében az izoláció megelőzésére, feloldására, a külvilággal való kapcsolattartás minél szélesebb körben történő megvalósulására, különböző programokon való részvétel elősegítésére törekszünk. Az elmagányosodás megelőzése érdekében társas kapcsolatok ápolását, támogatását, segítjük. Segítő beszélgetésekre is adunk lehetőséget.

Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: Az igénybe vevő segítése mindennapi életvitelében, mindennapi ügyeinek intézésében, valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök biztosítása, ha ezt saját háztartásában nem tudja megoldani. Célja az igénybevevő személyek komfortérzetének, jóléti állapotának biztosítása. A tevékenység során intézményünk biztosítja az igénybevevő számára a tisztálkodási lehetőséget, melyet az igénybevevő önállóan, mosási lehetőséget, melyet részben önállóan el tud végezni, amennyiben erre otthonában lehetősége nincsen. Segítséget nyújtunk a mindennapi ügyek intézésében, mely az igénybe vevő személyes és hivatalos ügyeinek támogatását jelenti.

A közösségi programokon való részvétel aktív részét képezik:

  • Rendszeresek a névnapi, születésnapi megemlékezések.
  • Jeles napok megünneplése.
  • Tömegkommunikációs eszközök használata, napi hírek figyelemmel kísérése.
  • Filmvetítés/videó nézés – az ellátottak kívánsága és igénye szerint.
  • Napilap, képes újság olvasása.
  • Állandó közösségi programok: kártya, sakk, dominó, egyéb társasjátékok.
  • Kapcsolattartás a családdal, rokonokkal; szükség szerint egyéb interperszonális kapcsolatok segítése.
Megszakítás