Család- és Gyermekjóléti Központ – Speciális szolgáltatások

Utcai, lakótelepi szociális munka
Kapcsolattartási ügyelet
Kórházi szociális munka
Készenléti szolgálat
Mediáció/közvetítő eljárás
Fejlesztőpedagógiai tanácsadás
Szociális diagnózis készítése
Családterápia, családkonzultáció
Óvodai és iskola szociális segítő tevékenység
Utcai, lakótelepi szociális munka

A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 23. § alapján: az utcai és lakótelepi szociális munka célja a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek speciális segítése, szükség esetén átmeneti gondozásának vagy gyermekvédelmi gondoskodásban részesítésének kezdeményezése.

A Család- és Gyermekjóléti központ az érintett gyermekek lakókörnyezetében, az általuk látogatott bevásárlóközpontokban vagy a saját szolgálatában szervezi a gyermekeknek szóló, beilleszkedésüket, szabad idejük hasznos eltöltését segítő programokat. 

Az utcai szociális munkások éves munkaterv alapján látják el feladatukat. Feladatkörük alapján időbeosztás szerint tartózkodnak a gyermekek/ fiatalok által előnyben részesített területeken az utcán, tartják a kapcsolatot a közoktatási intézményekkel, illetve egyéb olyan szervezetekkel, mint a Pest Megyei Szabadidősport Szövetség és a Fiatalok Együttműködése a Ceglédi Sikeres Közösségekért Egyesülettel kötött együttműködési megállapodásnak köszönhetően prevenciós célzatú programokat kínálnak az érintett korosztály számára. Felkérésre kollégáink részt vesznek olyan programok lebonyolításában, amelyet nem a gyermekjóléti központ szervez, de céljaiban illeszkedik a gyermekvédelmi tevékenységhez.

Kapcsolattartási ügyelet

A kapcsolattartási ügyelet célja:

a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult     személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely biztosítása mellett konfliktuskezelő, segítő szolgáltatás nyújtása, vagy az érintettek kérésére, illetőleg a gyámhivatal kezdeményezésére gyermekvédelmi közvetítői eljárás (mediáció) biztosítása, melynek célja a felek közötti konfliktusok feloldásának segítése, közöttük a megállapodás létrehozása, és  annak mindkét fél részéről történő betartása.

A nevelőszülői hálózat működtetőjével kötött külön megállapodás alapján a szolgáltatást a nevelőszülőnél elhelyezett gyermek és a kapcsolattartásra jogosult vér szerinti szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy között is biztosíthatja a központ.

A kapcsolattartási ügyelet fontosságát felismerve, intézményünk már évek óta rendelkezéséreKórházi szociális munka

A család- és gyermekjóléti központ által működtetett kórházi szociális munka célja a kórházi szakemberrel együttműködve, hogy

– a szülészeti-nőgyógyászati osztályon a válsághelyzetben lévő anyának és gyermekének segítséget nyújtson

– a gyermekosztályon a gyermekelhanyagolás, illetve gyermekbántalmazás észlelése esetén a Gyvt. 17. § (2) bekezdése szerinti szükséges intézkedéseket megtegye.

A ceglédi Toldy Ferenc Kórházzal kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja központunk a kórházban a szociális munkát. A megállapodás alapján a kórházban dolgozó szociális munkással együtt dolgozik központunk kórházi szociális munkása.

Készenléti szolgálat

A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 27. § alapján célja: Krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás, vagy tájékoztatás nyújtása. A készenléti szolgálatot egy állandóan hívható, közismert telefonszám biztosításával kell megszervezni úgy, hogy a készenlétben levő munkatárs szakszerű segítséget tudjon nyújtani, vagy ilyen segítséget tudjon mozgósítani.

Intézményünkben a központ munkatársai látják el a feladatot, mobiltelefon segítségével, heti váltásban. A telefonszám állandóan hívható. 

A szolgáltatás elérhetőségéről, a tevékenységéről információs lapokon, szóróanyagokon keresztül tájékoztatjuk a lakosságot, illetve a jelzőrendszeri tagokat

Mediáció/közvetítő eljárás

A mediáció olyan önkéntes folyamat, melynek során egy független harmadik személy segíti a feleket a kölcsönösen elfogadható egyezség elérésében. Gyakran eredményes olyan esetekben, amikor a tárgyalások már holtpontra jutottak, a vitázók már nem képesek egymással segítő részvétele nélkül eredményesen kommunikálni. 

Alkalmas a vitás feleket hatékonyan segíteni a közöttük felmerült problémák megoldásában,

ennek eredményeként a felek közötti kapcsolatok rendezésében, gyakran a felek közötti együttműködés helyreállításában, megújításában.

Fejlesztőpedagógiai tanácsadás

Célja, hogy az átlagostól eltérő fejlődésű vagy különleges életkörülmények között élő gyermekek személyiségét, képességeit speciális pedagógiai eszközökkel fejlessze, és ha szükséges, felzárkóztassa. A pedagógus a családi hátteret és a gyermek környezetét is figyelembe véve a családgondozással egybekötve végzi ezt a feladatot. Tevékenységét egyéni foglalkozások keretén belül végzi, figyelembe véve a gyermekek életkori sajátosságait, és szükségleteiket. Fejlesztőpedagógusunk szoros munkakapcsolatot alakított ki az általános iskolák pedagógusaival, napi rendszerességgel tart velük kapcsolatot, segítik egymás munkáját.

Szociális diagnózis készítése

A szociális diagnózist készítő esetmenedzser feladata: az igénylő problémájának megismerése, ennek alapján szükségleteinek megállapítása. Az elérhető szolgáltatások és szolgáltatók feltérképezése után, az igénylők szolgáltatókhoz történő irányítás.

A család- és gyermekjóléti központ a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján elkészíti az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározó szociális diagnózist. A diagnózis felvétele adatlappal segített strukturált interjú keretében történik.

Célja a szükséglet meglétének vagy hiányának megállapítása, valamint a szükséglet kielégítéséhez szükséges szolgáltatási forma beazonosítása.

Családterápia, családkonzultáció

A családkonzultáció olyan szakmailag kvalifikált tevékenység, amely az egyén és a család interperszonális kapcsolataival foglalkozik. Családkonzultációra a mindennapi élet általános kérdéseiben elakadt emberek jelentkezhetnek, akik klinikai értelemben nem betegek, és akikben él a változás igénye. Segítséget kérhetnek az igénybevevők életvezetési nehézségekben, partner kapcsolat és családi élet során felmerülő konfliktusaik megoldásában. A Családterápia olyan pszichoterápiás módszer, mely megpróbálja feltárni és enyhíteni a család rendszerén belül összefonódó érzelmi problémákat úgy, hogy segít a diszfunkcionális kapcsolati minták megváltoztatásában.

Óvodai és iskola szociális segítő tevékenység

Az iskolai szociális munka a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak nyújt támogatást.

A szolgáltatás keretében az óvodai és iskolai szociális segítő munkatárs célja az óvodás és iskolás korú gyermekek szociális kompetenciáinak fejlesztése, sikeres iskolai előmenetelük támogatása és veszélyeztetettségük megelőzése. 

Tevékenységét főként a köznevelési intézményekben, az ott dolgozókkal együttműködésben látja el. 

A szolgáltatás célcsoportja a járás területén működő köznevelési intézményekbe járó gyermekek, és családjuk, nevelőszülők, az intézmények pedagógusai, és a gyermekekkel kapcsolatban álló más szakemberek. 

A Ceglédi Járásban 42 intézménnyel, és azok tagintézményeivel kötöttünk együttműködési megállapodást a feladatellátás részleteiről, így munkatársaink összesen 80 különböző helyszínen végzik feladataikat. 

A nyári időszakban az óvodai és iskolai szociális segítők legfőbb feladata a prevenciós célú, pályázati forrásból megvalósuló Erzsébet napközi táborok szervezése, koordinálása.