Család- és Gyermekjóléti Szolgálat - Gyermekjóléti alapszolgálatás

A Gyermekjóléti szolgáltatás feladata a Cegléd, Csemő, Kocsér, Nyársapát, Tápiószőlős, Törtel, Újszilvás településeken élő gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének segítése.

A gyermekjóléti központ az 1997.évi XXXI. tv. és a kapcsolódó hatályos jogszabályok alapján működik. A családgondozók munkamódszere a szociális munka szakmai szabályai szerinti családgondozás.

A gyermekjóléti központ célja, feladatai az 1997. XXXI. tv. 38§ – 40§ alapján:

A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében:

 • a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
 • a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy ezekhez való hozzájutás megszervezése,
 • a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása,
 • a szabadidős programok szervezése
 • a hivatalos ügyek intézésének segítése.
 • A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:
 • A veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
 • A veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
 • Az első pontban, valamint a 17. § (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása.

 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszűntetése érdekében:

 • A családgondozás a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozására,
 • A családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
 • Az egészségügyi és szociális ellátás, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése,
 • Javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására.

 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében:

 • A családgondozás biztosítása – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
 • Az utógondozás biztosítása – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez.

 

A gyermekjóléti központ – összehangolva a védőnői szolgálattal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.

Tevékenysége körében a 39. §-ban foglaltakon túl:

 • folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,
 • meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést,
 • elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét,
 • szervezi a helyettes szülői hálózatot,
 • segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,
 • felkérésre környezettanulmányt készít,
 • kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
 • a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és feltárja az
 • örökbe fogadni szándékozók körülményeit.

 

A gyermekjóléti központ a gyermek családban nevelkedésének elősegítésére, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt.

Megszakítás